Image
Data dodania 26 sty 2023 - 20:17


§ 1
Pole gry i liczba zawodników. 

1. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, do rywalizacji sportowej drużyn zgłoszonych do rozgrywek stosuje się postanowienia aktualnych Przepisów Gry w Piłkę Nożną opracowane przez International Football Association Board. 

2. Polem gry wraz z poszczególnymi strefami jest pole oznaczone liniami wyznaczające pole gry do piłki ręcznej. 

3. Rzut karny wykonywany jest z punku oznaczonego krótką linią znajdującego się w odległości 7 m od linii bramkowej. 

4. W zawodach biorą udział dwie drużyny złożone z maksymalnie 10 zawodników, z czego pierwszych 5 zawodników to zawodnicy podstawowi (4 zawodników w polu + bramkarz), a kolejnych 5 to zawodnicy rezerwowi.
5. Drużyny zgłoszone do rozgrywek zobowiązane są posiadać jednakowe stroje (z wyjątkiem bramkarza) tj. koszulki i spodenki, na których będą znajdować się numery porządkowe. Numery powinny być przypisane poszczególnym zawodnikom przed rozpoczęciem rozgrywek, a zgłoszeni zawodnicy winni występować w strojach z przyporządkowanymi numerami. W przypadku zmian numerów trener drużyny winien zgłosić taką zmianę sędziemu. 

6. Zmiany zawodników mają charakter „hokejowych” i mogą odbywać się wyłącznie w strefie zmian wyznaczonej przez Organizatora. W przypadku naruszenia przedmiotowego postanowienia, Przepisy Gry w Piłkę Nożną stosuje się odpowiednio. 9. Każda drużyna zobowiązana jest posiadać kapitana, który może zwracać się do sędziego podczas przerwy w grze w sposób taktowny i tylko w sprawach dotyczących jego drużyny.
§ 2
Czas gry. 

1. Zawody trwają dwa równe okresy minutowe (w zależności od grupy rozgrywek okresy te będą różne od 8 do 15 minut) i powinny rozpocząć się punktualnie w terminie określonym w terminarzu rozgrywek. 

2. W przypadku niestawienia się jednej lub obu drużyn w wyznaczonym terminie, sędzia zawodów po upływie 10 minut daje sygnał o nieodbyciu się zawodów. 

3. Zawodnikom przysługuje prawo do przerwy między obiema częściami zawodów, przy czym nie może ona przekroczyć 3 minut. 

4. Gra toczy się bez zatrzymywania czasu. Czas zatrzymywany jest tylko w przypadku decyzji o wstrzymaniu czasu podjętej przez jednego z sędziów prowadzących zawody,
§ 3
Wznowienie gry. 

1. Rzut od bramki wykonuje się po tym jak piłka opuści boisko przez linię bramkową. Bramkarz zobowiązany jest wprowadzić piłkę do gry zagrywając ją ręką z dowolnego miejsca pola karnego i bezpośrednio poza jego obręb, przed upływem 5 sekund.
W przypadku naruszenia limitu czasu, drużynie przeciwnej przysługuje prawo wznowienia gry rzutem z rogu. W sytuacji, gdy piłka nie zostanie zagrana bezpośrednio poza pole karne, rzut od bramki należy powtórzyć. 

2. Bramkarz może wprowadzić piłkę do gry jedynie poprzez jej bezpośrednie zagranie ręką poza pole karne. 

3. W przypadku opuszczenia piłki przez linię boczną, drużyna, której przysługuje prawo wznowienia gry, zobowiązana jest wprowadzić piłkę do gry ustawioną nieruchomo poza polem gry, względnie na linii bocznej, przed upływem 4 sekund od jej prawidłowego ustawienia w miejscu, w którym piłka opuściła pole gry. 

4. W przypadku wznowienia gry rzutem wolnym pośrednim lub bezpośrednim wznowienie powinno nastąpić przed upływem 5 sekund liczonej od momentu uzyskania możliwości wznowienia gry. W przypadku przekroczenia limitu czasu prawo wznowienia gry przysługuje drużynie przeciwnej. 

5. Sędzia sygnalizuje uniesioną nad głowę dłonią czas pozostały do wprowadzenia piłki do gry. W przypadku przekroczenia limitu czasu, prawo wznowienia gry przysługuje drużynie przeciwnej.
§ 4
Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie. 

1. Zawody prowadzone są przez dwóch sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Jedynie sędziowie są uprawnieni do wydawania wiążących rozstrzygnięć co do zdarzeń zaistniałych podczas zawodów jak również bezpośrednio przed i po ich zakończeniu. Rozstrzygnięcia arbitrów mają charakter ostatecznych i mogą być zmienione tylko w przypadkach określonych w Przepisach Gry w Piłkę Nożną. 

3. Postanowienia Przepisów Gry w Pikę Nożną w zakresie gry niedozwolonej i niewłaściwego postępowania stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Za grę niedozwoloną należy uznać atak wślizgiem na zawodnika kontrolującego piłkę (bez kontaktu fizycznego). W takim przypadku gra winna być wznowiona rzutem wolnym pośrednim w miejscu popełnienia przewinienia. W przypadku, gdy przewinienie zostało popełnione w polu karnym, gra winna być wznowiona rzutem wolnym pośrednim z linii pola bramkowego, z miejsca najbliższego temu, gdzie popełniono przewinienie.
§ 5
Kary dyscyplinarne. 

1. W rozgrywkach wobec zawodników dopuszczających się przewinień – gry niedozwolonej (atak nierozważny / z użyciem nieproporcjonalnej siły) lub niewłaściwego zachowania, oraz przede wszystkim dopuszczających się szeroko pojętych wulgaryzmów będą stosowane kary indywidualne w postaci napomnienia (żółta kartka) i wykluczenia (czerwona kartka). 

2. Drużyna zawodnika, który został ukarany karą indywidualną w postaci napomnienia (żółta kartka) zobowiązana jest grać w osłabieniu przez 2 minuty (kara czasowa) lub do utraty bramki. 

3. Drużyna zawodnika, którego sędzia wykluczył z gry (czerwona kartka) zobowiązana jest grać w osłabieniu przez 4 minuty (kara czasowa) lub do utraty bramki.
4. Kara czasowa jest naliczana z chwilą wznowienia gry po jej przerwaniu z powodu udzielenia napomnienia lub wykluczenia zawodnika. 

5. Po upływie kary czasowej lub po stracie bramki drużynie przysługuje prawo uzupełnienia składu, a w przypadku wykluczenia prawo do uzupełnienia o zawodnika rezerwowego. Zawodnik wykluczony nie może powrócić na pole gry w tych samych zawodach. 

6. W przypadku zakończenia jednej z części gry przed zakończeniem kary czasowej, owa kara będzie kontynuowana w następnej części zawodów. 

7. Bezpośrednia czerwona kartka skutkować będzie obligatoryjnym wykluczeniem ukaranego zawodnika oraz pauzą w kolejnych spotkaniach: • pauza 1 mecz - przerwanie realnej szansy na zdobycie bramki; • pauza 2 mecze lub więcej - użycie nieproporcjonalnej siły; • pauza 3 mecze - wybitnie niesportowe zachowanie
§ 6
System rozgrywek. 

1. Rozgrywki będą prowadzone w systemie ligowym tj. „każdy z każdym” bez rundy rewanżowej. 

2. Drużyna, która wygrywa mecz otrzymuje 3 pkt. W przypadku remisu zespołom przyznawany jest 1 pkt. Porażka oznacza 0 pkt. 

3. Liczba zdobytych punktów decyduje o kolejności w tabeli końcowej. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje wynik bezpośredniego pojedynku. W dalszej kolejności decydującym kryterium będzie stosunek bramek strzelonych do straconych. Wartość obliczonego współczynnika decyduje o pozycji w tabeli. W razie braku rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności decyduje liczba strzelony bramek, a następnie liczba bramek straconych. 

4. W przypadku jednakowej liczby punktów dla więcej niż dwóch drużyn tworzona jest tzw. „mała tabela” dla zainteresowanych drużyn. O kolejności w „małej tabeli” decydują kolejno: wynik bezpośredniego pojedynku, stosunek bramek strzelonych do straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w dalszej kolejności ilość strzelonych bramek a następnie ilość bramek straconych – tylko w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku braku możliwości przyporządkowania kolejności w małej tabeli decydować będzie ogólny stosunek bramek strzelonych do straconych, w dalszej kolejności ilość strzelonych bramek a następnie ilość bramek straconych. 

5. W przypadku braku możliwości przyporządkowania kolejności w tabeli decyduje seria rzutów karnych zgodnie z obowiązującymi Przepisami Gry w Piłkę Nożną.
§ 7
Postanowienia końcowe. 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę w mieniu uczestników rozgrywek, w tym za jakąkolwiek kontuzję, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia związanego z ryzykiem sportowym bądź będącego wynikiem umyślnego działania albo zaniechania jakiegokolwiek uczestnika turnieju, biorącego czynny lub bierny udział w rywalizacji sportowej. 

2. Prawo ostatecznej i wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi rozgrywek.
3. Każda osoba zgłoszona do udziału w rozgrywkach zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 4. W sytuacjach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do wydawania wiążących decyzji.